استخدام

استخدام

1 شناسایی
2 اطلاعات شخصی
3 اطلاعات تحصیلی
4 دوره های آموزشی
5 ردیف های شغلی
  • کد ملی به صورت عدد 10 رقمی و صحیح وارد شود.